Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Mừng Update 3.0

25/08/2020

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Mừng Update 3.0

Kiếm Giả thân mên, để chào mừng phiên bản update 3.0 - Vì Yêu Mà Chiến, VyVy xin gửi tới các kiếm giả Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt mừng phiên bản mới nội dung cụ thể như sau:

I. Sự Kiện Ưu Đãi Nạp Funcad - Nạp Thóc

  • Hình Thức Nạp: Funcard - Nạp Thóc
  • Phạm vi áp dụng: Tất cả người chơi tại các máy chủ
  • Thời gian sự kiện:  00:00 ngày 21/08 đến 23h59' ngày 23/08
  • Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Kiếm Giả tích lũy nạp đạt mốc cao nhất nào sẽ nhận quà mốc tương ứng và không nhận các mốc thấp hơn
  • Chi tiết các gói quà: 
Mốc Tích Nạp Phần Thưởng
250 KNB

Mảnh Đá Thức Tỉnh Thần*5
Địa Tinh Nguyên Thạch*10
Đan Ngộ Tính*20
Đan Thần Tàng*10
Giấy Thông Hành Ngũ Đế Thành Đàn*10
KNB khóa*50

500 KNB Bí Tịch Hắc Ngục*1
Địa Tinh Nguyên Thạch*20
Chiến Thần Chi Hồn*20
Đan Ngộ Tính*40
Đan Thần Tàng*20
KNB Khóa*100
1000 KNB Thuốc EXPx3*1
Chiến Thần Chi Hồn*40
Đan Giác Ngộ*15
Đan Thần Tàng *20
Quà Thánh Minh Đỏ Bậc 8*1
NB Khóa*250
2500 KNB Quà Phi Dực Lưu Hỏa*20
Chiến Thần Chi Hồn*30
Đan Giác Ngộ*30
Đan Thần Tàng *40
uà Thánh Minh Đỏ Bậc 10*1
KNB Khóa*500
5000 KNB

Mảnh Hỗn Nguyên Kim Long*20

Quà Hỗn Nguyên Kim Long*20
Đan Giác Ngộ*50
Rương Nguyên Thạch Vàng*5
Rương Linh Thạch Tùy Chọn*25
Quà Thánh Minh Đỏ Bậc 10*1
KNB Khóa*1000

10,000 KNB Sách Thánh Đạo Toái Giáp Cổ Phổ(+2% Xuyên Giáp) *3
Rương Nguyên Thạch Vàng*10
Rương Linh Thạch Tùy Chọn*50
Đan Giác Ngộ*50
Quà Thánh Minh Đỏ Bậc 11*1
KNB Khóa*2000
25,000 KNB Thần Binh Đại Đường Tùy Chọn*1
Rương Nguyên Thạch Vàng*20
Rương Linh Thạch Tùy Chọn*100
Đan Giác Ngộ*50
Quà Thánh Minh Đỏ Bậc 11*2
KNB Khóa*5000
50,000 KNB Đồng Hành Cáp Nộ Đồng*1
Rương Nguyên Thạch Vàng*40
Rương Linh Thạch Tùy Chọn*200
Đan Giác Ngộ*50
Quà Thánh Minh Đỏ Bậc 11*5

KNB Khóa*10000

 

Lưu ý:
- Kết thúc sự kiện, tích lũy nạp đạt đến mốc nào sẽ nhận quà mốc tương ứng và không nhận các mốc thấp hơn.
- Quà tích lũy nạp của sự kiện sẽ được gửi trong vòng 72h kể từ khi kết thúc sự kiện.  
- Tất cả vật phẩm nhận được sẽ khóa.

II. Chuỗi sự kiện chào đón thất tịch

  • Hình Thức : Sự Kiện ingame
  • Thời gian: từ 25/08 - 01/9
  • Nội dung: Nội dung chi tiết chuỗi sự kiện tham khảo Tại Đây


 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ